Referat af generalforsamling i LKI Lyngby mandag den 15. Marts 2010.

 
 
Søren Lund Hansen byder velkommen til den 75. generalforsamling i LKI Lyngby, hvor der er indkaldt i henhold til vedtægterne. Det aftales dog, at der skal større opslag op i Idrætshuset, når der indkaldes næste år.
 
1.       Søren Dyhr Jensen vælges til dirigent
Helle Eriksen vælges til referent.
 
2.       Bestyrelsens beretning fremlægges af Søren Lund Hansen, som i forbindelse med Alice Wallin stoppede tidligere på året, har varetaget formandsposten. Beretningen er vedlagt referatet.
Efter beretningen var der ros til programmet ved sæson start, den nye form og de nye plakater.
Lokationen, som det ikke forventes at have hold på i den kommende sæson, er Lindegårdskolen.
3.        Anette Ipsen fremlæger det godkendte regnskab, som bl.a. viser, at der har været lidt færre børnegymnaster i sæsonen, men til gengæld lidt flere voksne. 
Af denne årsag er der også brugt lidt mindre på arrangementer. Dette beløb er til gengæld afsat til redskaber. Når lokalesituationen er afklaret, vil der blive indkøbt redskaber.
 
4.       Budget for næste år er lagt ud fra forventning om både lidt flere børn og voksne. Men samtidig fastholdes kontingentstørrelserne.
Budgettet godkendes.
 
5.       Der er ingen indkomne forslag.
 
6.       Bestyrelsen har foreslået følgende valg:
a.       Søren Lund Hansen til formand
b.      Følgende til bestyrelsen for 2 år:
1.       Rie Frank genvalg
2.       Maria Holst genvalg
3.       Lea Frigaard nyvalg
c.       Følgende til 1 år i bestyrelsen:
1.       Helle Eriksen nyvalg
 
                             ALLE VÆLGES, dog bytter Lea og Helle plads.
7.       Valg af 3 suppleanter
Peter Thordal bliver eneste suppleant for det kommende bestyrelses år. Der er ikke yderligere kandidater.
 
8.       Der skal vælges 2 revisorer. Helle Eriksen genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Jane Mona Pedersen (genvalg) og Peter Røgen (nyvalg), begge vælges.
 
9.       Idrætshuset:
Huset har i forgangne år fået nyt tag og ny skorsten. Det kunne lade sig gøre med støtte fra Johannes Fog Fonden, Nordea Fonden og Lyngby Taarbæk kommune.
Og i salen er der opsat nye spejle på endevæggen til glæde for husets gymnaster. Her mangler der at blive repareret væggen omkring spejlene.
 
Huset har gennem flere år haft et fast lejer, nemlig sportsdanserne, disse har netop opsagt deres lejeaftale, hvilket får betydning for økonomien i huset. Selvom huset har været lejet til private langt mere end tidligere år. Der arbejdes på at finde en ny fast lejer.
 
Der er fortsat nogle problemer med, at brugere af SFO og sportspladsen bruger grunden omkring Idrætshuset til gennemgang. I den forbindelse er der også blevet klippet et hul i hegnet, som bør udbedres. Der smides også meget affald og tændes lys. Søren Lund Hansen vil tage kontakt til SFO.
 
Alice vil gerne fortsætte med at administrerer udlejningen af huset. Og Niels vil gerne hjælpe med praktiske opgaver. De øvrige medlemmer i husudvalget , Rosa og Hans Christian, er også villig til at tage et år mere. Rosa vil dog gerne kunne få noget hjælpe til praktiske opgaver engang i mellem.
 
10.   Det nævnes, at foreningen ikke er gode til at fastholde de unge. Der er hverken gode nok redskaber eller instruktører. Dette meddeler bestyrelsen, at der arbejdes på.
 
Der kommer forslag om at kombinerer generalforsamling med f.eks. fastelavnsfest, måske ville det betyde at der blev større fremmøde til generalforsamlingen.
 
Der spørges til hvordan der kan disponeres fra midlerne i LKI Venner. Dette undersøges.
 
Tak for god ro og orden og vel mødt til den 75. opvisning i Lyngbyhallen lørdag den 24. april 2010.
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk