Bestyrelsens beretning for 2011


Generelt
Året 2011 var i høj grad præget af genopretning, idet medlemstallet ved årets start var meget lavt. Bestyrelsen besluttede derfor at vende tilbage til at udsende sæson 2011/2012´s programmer med posten – modsat året før, hvor programmet blev rundsendt til medlemmerne på mail. Dette sammen med en målrettet indsats på at hverve medlemmer, resulterede i en medlemsfremgang på ca. 50 medlemmer. Ved udgangen af 2011 havde foreningen således ca. 400 medlemmer.
Bestyrelsen anser dette medlemstal for tilfredsstillende.
Bestyrelsesarbejdet
Som følge af uoverensstemmelser i bestyrelsen om foreningens økonomiske dispositioner, valgte foreningens formand Søren Lund Hansen samt medlemsregistrator Rie Frank beklageligvis at fratræde deres poster i bestyrelsen i foråret 2011. Dette betød, at bestyrelsessuppleant Ida-Louise Thaulow indtrådte i bestyrelsesarbejdet og at foreningens næstformand, Søren Dyhr-Jensen, blev konstitueret som formand.
Årets opvisning
Årets opvisning blev afholdt lørdag den 30. april. Opvisningen var en succes, og alle gymnaster og andre frivillige, der bidrog til dette, skal fra bestyrelsen have en stor tak. Gæstetaler var som året før, borgmester Søren P. Rasmussen.
Program og trænersituation
Programmet for sæson 2011/2012 indeholdt et par nyheder: Zumba , ropeskipping samt et hold for motorisk svage børn. De nye hold må betegnes som en succes og bestyrelsen forventer fremadrettet en positiv udvikling på disse hold.
Bestyrelsen skal takke trænerne for den store opgave de løfter. Som noget nyt har hver træner fået tilknyttet en fast kontaktperson i bestyrelsen, som kan hjælpe og understøtte træneren. Bestyrelsen vurderer, at denne ordning er en succes, som derfor forventes at fortsætte i den kommende sæson. Det er desuden glædeligt, at en del af trænerne tidligere har været gymnaster i foreningen.
Halsituationen
Foreningen er desværre blevet ramt af, at Hummeltoftehallen i november 2011 blev lukket for brug pga. mistanke om sammenstyrtningsfare. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvornår hallen atter kan tages i brug. Som en nødløsning har foreningen fået stillet haller til rådighed på Lindegårdsskolen og Fuglssanggårdsskolen. Denne løsning ikke hensigtsmæssig, idet forholdene for gymnasterne langt fra er ideelle, ligesom redskaberne er blevet fordelt mellem flere steder.
Administration af foreningen
Bestyrelsen besluttede i efteråret 2011 at indgå aftale om køb af et nyt administrationssystem, Conventus. Det nye system erstatter Foreningspakken, som ikke længere supporteres og som har mange begrænsninger.
Conventus vil bidrage til en væsentlig forenkling af foreningens administrative rutiner, såsom medlemstilmelding og registrering af betalinger. Systemet vil samtidig betyde en væsentlig enklere og lettilgængelig kommunikation til og mellem medlemmer og trænere.
I tilknytning til Conventus har bestyrelsen besluttet at etablere en ny hjemmeside, som er integreret med Conventus. Den nye hjemmeside vil gå i drift i foråret 2012.
Idrætshuset
Idrætshuset er i 2011 blevet udlejet i et tilfredsstillende omfang. På trods heraf er Idrætshuset fortsat en økonomisk belastning for foreningen.
Sæson 2012/2013
Det er bestyrelsens hensigt fortsat at styrke arbejdet med udvikling af foreningen. Bestyrelsen ønsker desuden at fokusere på at højne foreningsånden og arbejder på i den kommende sæson at indføre nye tiltag som f.eks. ”baby-gymnastik”, evt. på klippekortsbasis. Desuden drøftes i bestyrelsen  at genoptage de tidligere afholdte ”foreningsweekender”, der dog kun skal være af én dags varighed og afholdes i lokalområdet.
Der vil desuden fortsat blive lagt vægt på en stram økonomistyring. 

LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk