Gymnastik, motion og velvære for hele familien

VEDTÆGTER

Navn, hjemsted og formål

§1
1.a                Foreningens navn er LKI Lyngby.
1.b                Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.
1.c                 Foreningens formål er at fremme gymnastik og anden motion for hele familien og samle medlemmerne i alle former for et aktivt foreningsliv.

 
 

Medlemsskaber

§2
2.a                LKI Lyngby er medlem af DGI. LKI Lyngby kan være medlem af andre relevante gymnastikrelaterede organisation, i det omfang bestyrelsen vurderer det nødvendigt.
 
 

Foreningens ledelse

§3
3.a                Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 og maksimalt 7 personer.
3.b                Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 21 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.
3.c                 Formanden leder foreningens anliggender sammen med bestyrelsen. Formanden kan dog handle alene i presserende sager, men skal redegøre for sine handlinger på det førstkommende bestyrelsesmøde.
3.d                Under formandens forfald træder næstformanden i eet og alt i formandens sted.
3.e                Sekretæren skriver referat fra de afholdte møder. Referat godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
3.f                 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 
 

Ordinær generalforsamling

§4
4.a                Generalforsamlingen har med de indskrænkninger disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
4.b                Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts eller april måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside samt opslag i Idrætshuset og ved maildistribution til foreningens medlemmer.
4.c                 Møderet til og taleret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, bestyrelsens medlemmer, æresmedlemmer samt forældre eller værge til medlemmer under  16 år.
4.d                Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem som har været medlem de sidste 2 måneder, er fyldt 16 år, og ikke er i kontingentrestance, samt forældre til børn under 16 år. Stemmeret kan kun udøve ved personligt fremmøde.
4.e                Valgbare til bestyrelsen er såvel aktive som passive medlemmer over 16 år.
 
 

Dagsorden

§5
5.a                Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kasseren fremlæger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1.  I lige årstal: Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer, alle for 2 år.
  2.  I ulige årstal: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, alle for 2 år.
 7. Valg af 3 suppleanter, for 1 år
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
 9. Idrætshuset:
 1. Husudvalgets beretning
 2. Valg af husudvalg
 1. Eventuelt
5.b                Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.
 

 

Generalforsamlingens ledelse

§6
6.a                Generalforsamlingen vælger sin dirigent og referent, som ikke er medlemmer af bestyrelsen.
6.b                Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
6.c                 Afstemninger foregår skriftligt, såfremt blot eet medlem måtte ønske det.
6.d                Der føres referat over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Dette underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det lægges på hjemmesiden.
6.e                Ændringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 
 

Ekstraordinær generalforsamling

§7
7.a                Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsen, og skal indkaldes senest 3 uger efter at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer har anmodet derom, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel. For en ekstraordinær generalforsamling gælder bestemmelserne i § 4 og § 5.
 
 

Økonomi

§8
8.a                Kasseren skal føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter, aktiver og gæld.
8.b.               Regnskabsåret er kalenderåret.
8.c                 Regnskabet fremlægges inden generalforsamlingen, og kan udleveres til gennemsyn 14 dage før generalforsamlingen.
8.d                På den ordinære generalforsamling fremlægger kasseren det reviderede regnskab til godkendelse.
8.e                Kasseren er bemyndiget til at varetage de daglige økonomiske dispositioner. Ved væsentlige dispositioner tegnes foreningen af kasseren og formanden i forening, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
8.f                 Revisorerne har ret til uanmeldt kasseeftersyn og skal konstatere beholdningens tilstedeværelse.
 
 

Optagelse af medlemmer

§9
9.a                Såvel aktivt som passivt medlemskab af LKI tegnes ved skriftlig indmeldelse eller ved online-indmeldelse via LKI’s hjemmeside: www.lkilyngby.dk. Indmeldelse er bindende.
9.b                Betaling af kontingent for næste sæson skal ske inden en af bestyrelsen nærmere fastsat dato – i modsat fald vil udmeldelse automatisk finde sted. Udmeldelse i løbet af en sæson kan kun ske skriftligt til medlemsregistrator med 1 måneds varsel.

 
 

Idrætshuset

§10
10.a              Husets daglige drift forestås af Husudvalget, som vælges på generalforsamlingen.
10.b              Husudvalget består af 3 personer og konstituerer sig selv med kasserer.
10.c              Husudvalget er ansvarlig over for bestyrelsen.
10.d              Væsentlige dispositioner kræver bestyrelsens godkendelse.
10.e              Efter behov deltager en repræsentant fra Husudvalget i bestyrelsesmøder
10.f               Regnskab for Idrætshuset indgår som bilag til LKI’s regnskab.
 

 

LKI’s opløsning

§11
11.a              Bestemmelserne om LKI’s opløsning kan kun vedtages op en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Mindst ¾ af de afgivne stemmeberettigede skal være til stede, og der fordres ¾ af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om opløsningen.
11.b              Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling.
11.c              Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med forannævnte kvalificerede majoritet, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
11.d              Ved opløsning af LKI båndlægges eventuelle midler hos Lyngby-Taarbæk Kommune, og frigives kun, såfremt foreningen nydannes.
11.e              Efter 5 års udløb overdrages midlerne til Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL).
 
 
Således vedtaget på LKI’s ordinære generalforsamling den 11.marts 2013
 
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk