Referat af

ordinær generalforsamling i LKI

mandag den 14 marts 2011 

 
 
1.       Søren Dyhr vælges som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt
 
2.       Helle Eriksen vælges som referent
 
3.       Formand Søren fremlægger sin beretning (vedlagt som bilag)
Supplement til beretningen
 Deltagere på lukkede hold er tilbudt andre hold.
Der spørges til hvorfor LKI ikke er mere i DGO. Dette er forsøgt, men uden det store held. Dette vil forsøges igen bl.a. i forbindelse med forårsopvisningen.
 
4.       Kasser Annette Ipsen deltager ikke på generalforsamlingen og regnskabet fremlægges af næstformand Søren Dyhr.
Indtægterne i 2010 er faldet pga. medlemsnedgang, samt mindre udlejning af vores hus. Stor fokus på minimering af omkostningerne. Årets køb af redskaber er sket for hensatte midler
Medlemsnedgangen ca. 150 medlemmer.
Kommentar ti l huset: Flere af de faste lejere har opsagt lejemålet, samt færre private udlejninger. 2011 ser allerede bedre ud og der er frem til juni 18 private udlejninger .
Regnskabet godkendes.
 
5.       Budget.  Det forventes at LKI i den kommende sæson kan hente nogle af de tabte medlemmer (min 50). Derfor budgetteres der med øgede indtægter. Men der er udfærdiget et budget med mindre løn udgifter, hvilket betyder, at der med færre hold skulle kunne være flere gymnaster.  
Der er generelt budgetteret med lave omkostninger, hvilket general forsamlingen ikke mener, hænger helt sammen med, at der skal søsættes nye tiltag for at øge kendskabet til LKI og få flere medlemmer.
Der er ingen der kan begrunde dette og derfor godkendes budgettet ikke.
Budgettet skal tages op på første bestyrelsesmøde.
6.        Der er ikke modtaget forslag.
 
 
 
 
7.       Valg.
 
 A) valg af kasser, Anette Ipsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen har ingen kandidat. Alice Wallin vil gerne stille op til dette hverv. Og vælges af generalforsamlingen
 
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Lea Frigaard og Søren Dyhr modtager genvalg.


8.       Valg af 3 suppleanter : Ida-Louise  og Ulla vil gerne men vi har ingen fuldmagt og Ulla er ikke mødt frem og kan derfor ikke vælges.
 
9.       Revisor Peter Røgen og Jane Mona Pedersen genopstiller
 
10.   Allice fremlægger beretning for Idrætshuset.
 
I 2010 er den faste aftale med LYAF og LA ophørt, hvilket har betydet nedgang i de kendte indtægter. Der er indgået nye men mindre aftaler med MEAL Seniorklub og med Love2dance. De private udlejninger har ikke været mange, men det ser noget bedre ud for 2011.
I huset er omkostningsniveauet også forsøgt minimeret, der er kun foretaget nødvendige udskiftninger i service og små reparationer.
Det er et stort ønske at kunne udskifte borde og stole og ikke mindst et net på tagrenderne.
Der skal lås på døren til redskabsrummet
I husudvalget fortsætter: Rosa, Hans Christian og Alice med assistance fra Nils.
 
11.   Eventuelt
Formanden ønskes tillykke sin 50 års fødselsdag (bedre sent end aldrig)
 
TAK til de fremmødte!!
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk