REFERAT 
Generalforsamling i LKI Lyngby den 11. marts 2013
Dagsorden   :
 
 1.   Valg af dirigent og referent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2012

 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2013

 5. Indkomne forslag

 6. Valg til bestyrelsen

 7. Valg af 3 suppleanter for 1 år

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

 9. Idrætshuset (husudvalgets beretning og valg til husudvalget)

 10. Evt.

                            
 

 1. Valg af dirigent og referent

Cecilie Dela Bang blev valgt til dirigent. Søren Dyhr-Jensen blev valgt til referent.
 

 1. Formandens beretning

Helle Eriksen fremlagde på vegne af bestyrelsen beretning for 2012. Hovedpunkter var:
 

 • Der var ved start af sæson 2011/2012 ca. 400 medlemmer. Dette tal er holdt uændret ind i sæson 2012/2013.

 • Foreningen har en overvægt af børnemedlemmer, og der vil blive arbejdet på at skaffe flere voksenmedlemmer

 • Nyt administrationssystem, Conventus, er sat i drift i starten af 2012. Det har krævet en stor arbejdsindsats at opdatere det nye system med stamdata. Til gengæld betyder det nye system fremadrettet en lettelse i det administrative arbejde.

 • Idrætshuset er en fortsat økonomisk belastning for foreningen på trods af, at huset udlejes til fester i størst muligt omfang. Kommunen har dog i 2012 ydet et tilskud på ca. kr. 40.000 til udskiftning af vinduer.

 • Nyt program for sæson 2013/2014 er under udarbejdelse. Der regnes med oprettelse af flere nye voksenhold.

Formandens beretning blev godkendt.
 

 1. Regnskab 2012

   Kasserer Alice Wallin fremlagde det reviderede årsregnskab.
Årets resultat blev et overskud på ca. kr. 2.000.
Regnskabet blev godkendt. 
   

 1. Budget for 2013 og fastsættelse af kontingent for 2013

Kasserer Alice Wallin fremlagde budgettet for 2013. Bestyrelsen foreslog, at medlemskontingenter holdes uændret i forhold til sæsonen 2012/2013. Ifølge budgettet ender 2013 med et resultat på ca. kr. -7000 (underskud).
I budgettet er ikke indregnet en forøgelse af medlemstallet og der er ikke regnet med større reparationsarbejder af Idrætshuset.
Budget og kontingenter blev godkendt.
 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelse fremlagde forslag om vedtægtsændring:
§3.a: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer”
Ændres til:
§3.a: Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 og maksimalt 7 personer”
Vedtægtsændringen blev godkendt.
Der var ikke modtaget andre forslag.
 

 1. Valg til bestyrelsen

Valg af kasserer: Alice Wallin blev genvalgt. Der var ikke andre kandidater.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Lea Reng Frigaard og Søren Dyhr-Jensen blev genvalgt. Der var ikke andre kandidater.
 

 1. Valg af 3 suppleanter for 1 år

Der var ingen kandidater
 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  for 1 år

Jane Mona Petersen og Annelise Steensgaard blev genvalgt. Der var ikke andre kandidater.
Der var ingen kandidat til revisorsuppleant.
 
 1. Husudvalgets beretning
Alice Wallin fremlagde husudvalgets beretning:
 
 • Huset har været udlejet i fornuftigt omfang
 • Vinduer i facade mod boldbaner er udskiftet i 2012
Beretningen blev godkendt.
Valg til Husudvalget:
Hans Christian ønskede ikke at genopstille. Valgt til Husudvalget blev:
 
 • Alice Wallin
 • Rosa Sørensen
 • Nils-Jørn Wallin
 1. Evt.
Der blev udtrykt ønske om zumba-hold. Bestyrelsen tog ønsket til efterretning.
   
 1603013/sdj 
  
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk