Referat af ordinær generalforsamling mandag d.12.marts 2012  

 
 
1.       Maria Holst vælges som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt
Helle Eriksen vælges som referent
 
2.       Næstformand Søren Dyhr-Jensen fremlægger bestyrelsens beretning (vedlagt som bilag)
Supplement til beretningen:
Det nye administrationssystem indberetter automatisk medlemstal til kommunen.
 
3.       Kasser Alice Wallin fremlægger det reviderede regnskab til godkeldelse.
 
På generalforsamlingen 2011 blev det foreslåede budget ikke vedtaget. Bestyrelsen besluttede senere et nyt revideret budget, som er overholdt, men kun ved stram styring af kontingenter .
 
Administrationsomkostningerne er  faldet i forbindelse med Rie Franks afgang, men der er dog udbetalt løn til hende i 1. halvår.
Alle omkostninger ved sæsonens program er opført under program (tryk, porto m.m.)
 
I Idrætshuset er der kun brugt penge på livsnødvendigt vedligehold. I 2012 skal der gøres mere bl.a. gulvlakering.
 
Året har været et genopretnings år, bl.a. i foreningspakken
Der er brugt mange resurser på at få ryddet op og få alt til stemme.
Bestyrelsen har besluttet at samle alle bankforretninger i lokalt pengeinstitut.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
 
4.       Budget 2012.
Der er indregnet flere voksen gymnaster i budget.
Der er afsat økonomi til afholdelse af en familiedag.
Administrationsomkostningerne øges pga. køb af Conventus idet vi også køber DK-kort opkobling via nettet til medlemsregistrering.
Huset har behov for noget vedligehold, hvorfor der er behov for øget budget, samtidig med at der skal søges nogle fonde om tilskud.
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på 120 kroner pr medlem, hvilket generalforsamlingen vedtager.
 
5.        Der er forslag til vedtægts ændringer fra bestyrelsen, hvilke gennemgås af Søren Dyhr-Jensen.  Forslaget er vedlagt.
Generalforsamlingen vedtager ændringerne uden kommentarer.
 
Generalforsamlingen foreslår, at der  på næste generalforsamling fremsættes forslag om ændring af antallet af bestyrelses medlemmer fra 7 til 5. Og antallet af suppleanter fra 3 til 2.
 
6.       Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Helle Eriksen som formand, hvilket vedtages.
Der skal vælges 3 bestyrelses medlemmer for 2 år, men der er kun en kandidat, nemlig Maria Holst som vælges.
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om tilladelse til at hente hente bestyrelsesmedlemmer uden valg. Dette accepterer generalforsamlingen.
 
7.       Valg af suppleanter. Her er ingen kandidater.
 
8.       Revisor Jane Mona Petersen er villig til genvalg.
Revisor Peter Røgen ønsker ingen genvalg. Anne-Lise Steengaard indvilliger i at tage denne post.
 
Connie Andersen opstiller som revisor suppleant.
Alle tre vælges.
 
9.       Idrætshuset
Al efterspørgsel på udlejning har kunne opfyldes.
Der har i vinter været behov for noget ekstra rengøring pga., det meget grus udendørs.
 
Bestyrelsen har gennemgået huset og der er planlagt flere ting , der skal gøres. Men det er vigtigt at vi får bevilget nogle fonds midler eller kommunale tilskud til dette.
Tagrenden ved de store træer er meget problematisk, da der samler sig grannåle.
 
Hus udvalget består af Alice, Niels, Rosa og Hans Christian. Alle fire fortsætter.
 
 
 
10.    Eventuelt
 
 
Søren TAKKER for god ro og orden!
Afslutningsvis råbes hurra for foreningen (Hurra hurra LKI)

LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk